ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ.